Zoo Photos

Gladys Porter Zoo 1-25-09

Gladys Porter Zoo 1-31-09

San Antonio Zoo 2-9-09

photos@timnew.com